[Picture of Fabian Altenbach]

Fabian Altenbach

Homepage: http://www.ti.rwth-aachen.de/

E-Mail: fabian.altenbach@ti.rwth-aachen.de


⟦Publications⟧

⟦Teaching⟧