Successful Defense Celebration of Xiang Xu

Xiang Xu

Gerd Ascheid, Xiang Xu, Rudolf Mathar, Andrei Vescan

Dissertation.pdf