[Picture of Fabian Altenbach]

Fabian Altenbach

E-Mail: fabian.altenbach@ti.rwth-aachen.de


⟦Publications⟧

⟦Teaching⟧