[Picture of Yingjie Chen]

Yingjie Chen

E-Mail: chen@umic.rwth-aachen.de


⟦Publications⟧

⟦Teaching⟧